Kategorie produktů

Reklamační řád

I. Obecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných nákupních podmínek.
Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace") u prodaného zařízení a provedených služeb v občanskoprávních vztazích dle občanského zákoníku. Pro případ reklamace prodaného zboží se tento reklamační řád vztahuje na prodej zařízení na prodej zboží v internetovém obchodu http://eshop.lecomp.cz/.
Prodávající je Firma LeComp – Leoš Báča, se sídlem Rohozná 301, Rohozná u Poličky, 569 72, identifikační číslo: 736 40 263, zapsané v živnostenském rejstříku na Městském úřadě ve Svitavách pod ev. č.: 360901 (dále jen „Prodávající“).
Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží na prodejně prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle §422 zákona č.513/1991 Sb.
 
1. Doklady o prodeji zařízení
Při prodeji zařízení u prodávajícího obdrží kupující k prodávanému zařízení doklad o koupi, který slouží zároveň jako záruční list.
 
2. Převzetí zboží od dopravce
Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení, v neporušené fólii výrobce, a to včetně dokladů nutných k převzetí a k užívání zboží. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.
Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.
 
3. Převzetí zboží osobním odběrem
Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
 
II. Záruční podmínky, obsah záruky
 
1. Záruka
Prodávající odpovídá za vady, které má zařízení při jeho převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zařízení po jeho převzetí kupujícím v záruční době. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jednotlivá zařízení specifikovaná v příslušném dodacím listu, v němž jsou uvedena výrobní čísla dodaného zařízení. Zařízením není software, k software prodávající pouze převádí uživatelská práva (viz níže).
Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Prodávající neposkytuje na zboží záruku za jakost. Prodávající se zavazuje vyjednat u výrobce zboží pro kupujícího podmínky v případě možných jakostních závad zboží. Podmínky výrobce se prodávající zavazuje uvést při dodání zboží do dodacího listu, nebo jeho přílohy, a to jako záruku. Prodávající výslovně upozorňuje, že nejde o jeho samostatný závazek, ale o závazek výrobce zboží. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce v případě živelní pohromy, válek, nepokojů, zásadních politicko-ekonomických změn, vojenských převratů, úředních rozhodnutí bránících plnění uvedených povinností, likvidaci výrobce, jeho úpadku, konkursu, platební a jiné neschopnosti.
 
2. Délka záruční doby
Délka záruční doby může být pro různé zboží stanovena rozdílně, a je proto uvedena na dokladech o prodeji. Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zboží, je záruční doba 24 měsíců*. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zařízení kupujícím.
* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží).
 
3. Práva ze záruky
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a která se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či prodávající takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení. Nebude-li oprava zařízení možná či ekonomická, bude vadné zboží vyměněno za zboží stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak zařízení parametrů lepších).
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zařízení provedené pracovníky prodávajícího nebo jím autorizovanými osobami (vady materiálu a vady práce).
Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny zařízení.
Záruka se nevztahuje na závady zařízení vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.) a poškozením elektrostatickým výbojem.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé uživatelem neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení. Záruka platí pouze pro kupujícího uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.
Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne uplatnění oprávněné reklamace až do dne, kdy byl kupující povinen podle reklamačního protokolu po skončení opravy zařízení převzít. Dojde-li k výměně zařízení, záruční doba dobíhá podle záruky původního zboží. Toto se týká i případů, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou za zboží s jiným sériovým číslem.
 
III. Odstoupení od kupní smlouvy
V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, stejně jako náklady na použití komunikačních prostředků na dálku - náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd. jsou hrazeny spotřebitelem. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst. 1, § 597, § 623, § 679). Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky.
Zákazník kontaktuje prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Uvede informace o číslu objednávky nebo faktury, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení peněz.
Zákazník zboží zašle zpět na adresu uvedenou na prodejních dokladech a to za následujících podmínek.
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
- zboží nesmí vykazovat známky používání
- zboží musí být nepoškozené
- zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
- s prodejním dokladem
- kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Zákazník zboží posílá doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě (doporučeně neznamená na dobírku, dobírka nebude přijata).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající peníze za zboží zašle složenkou nebo převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 
IV. Zánik záruky
Záruka zaniká porušením podmínek pro provoz zařízení nebo jeho běžnou údržbu, používáním zařízení v rozporu s dokumentací (zejména návodem k obsluze) přiloženou k zařízení při jeho prodeji nebo všeobecnými zásadami, nedodržením technických podmínek pro provoz zařízení, zásahem do zařízení jiným subjektem, než autorizovaným servisním střediskem společnosti prodávajícího. Záruka dále zaniká porušením záručních plomb (nálepek) nebo provedením změny na dodaném zařízení, záruka dále zaniká neoprávněným zásahem do dokladů o prodeji zařízení. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené tímto reklamačním řádem.
 
V. Odpovědnost za ztrátu dat
Prodávající neodpovídá za ztrátu dat a nastavení zařízení, které převzal do reklamace.
Před předáním zařízení k reklamaci je kupující povinen provést zálohování dat z tohoto zařízení na své vlastní záložní kopie. Nemá-li kupující provedeno toto zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit.
 
VI. Software, programové vybavení
Je-li předmětem plnění software, záruka prodávajícího se vztahuje výhradně na vadu spočívající v nemožnosti přenosu dat z média do koncového zařízení způsobenou vadou materiálu (tj. fyzickou nemožností čitelnosti média). Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za správnou funkci softwarových produktů ani tzv. DEMO produktů. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobcem nebo prodávajícím instalovaného softwarového produktu, způsobené zásahem jiné osoby, resp. jí způsobenými změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna systémových nastavení výrobcem či dodavatelem instalovaných softwarových produktů, instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu, případně instalace ovladačů provedené kupujícím nebo třetí stranou.
 
VII. Místo uplatnění reklamace
Reklamace zboží se uplatňují doručením servisnímu středisku výrobce na vlastní náklady a nebezpečí, není-li smluvně stanoveno jinak nebo neřídí-li se reklamace pravidly uvedenými na originálním záručním listě, dodaným přímo výrobcem / distributorem výrobku. Seznam servisních středisek je k dispozici na stránkách http://eshop.lecomp.cz/. Požádá-li kupující o provedení opravy v jiném místě, je možno provést opravu na místě určeném kupujícím a kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady na dopravu technika na místo provedení opravy a zpět dle aktuálního ceníku servisních služeb prodávajícího.
Pokud je součástí zboží originální záruční list výrobce / distributora zboží specifikující reklamační podmínky a servisní partnery, probíhá reklamace zboží dle pravidel výrobce / distributora. Kupující se zavazuje jeho podmínky respektovat.
Pro uplatnění reklamace může nakupující využít služeb v provozovně internetového obchodu LeComp – Leoš Báča, T.G.Masaryka 46/22, Svitavy, 568 02.
 
VIII. Způsob uplatnění reklamace
Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o prodeji. Dále je nutno předložit reklamované zařízení, které je kompletní s neporušenými pečetícími nálepkami včetně dokumentace. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokol o záruční opravě. Kupující je povinen uvést, o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.
 
IX. Neoprávněná reklamace
Pokud z kupní smlouvy nebo ze záručního listu vyplývá jiný způsob uplatnění reklamace nebo jiný obsah záruky, má tato odchylná úprava přednost před ustanovením tohoto reklamačního řádu. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 400 Kč a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1.1.2015, a je k dispozici na provozovně prodávajícího a na stránkách http://eshop.lecomp.cz/.
Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 
Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace